Система управління ризиками

OTP Capital, як частина банківської групи, що здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів, з метою забезпечення стабільної діяльності та захисту інтересів інвесторів реалізує в своїй роботі ефективний механізм управління ризиками. Даний механізм реалізований за допомогою системи управління ризиками (СУР), метою якої є виявлення, моніторинг, звітування та здійснення дій, спрямованих на пом’якшення впливів всіх видів ризиків, з якими компанія потенційно може зіштовхнутися. Система управління ризиками OTP Capital відповідає мінімальним вимогам, встановленим Указом Національного банку України №64 “Про організацію системи управління ризиками в банках та банківських групах”, а також рекомендаціям Базельського комітету з банківського нагляду та Європейського банківського органу.

Головні завдання СУР

 • Захист інтересів інвесторів
 • Виконання стратегії компанії
 • Забезпечення відповідності складу та структури фондів законодавству та інвестиційним деклараціям ІСІ.
БільшеПриховати

Принципи ризик менеджменту

Складний і бурхливий характер сучасних фінансових ринків, що розвиваються, регуляторне середовище та технічний прогрес вимагають ефективного та активного управління ризиками. Компанії з управління активами вкрай важливо розробити комплексну систему управління ризиками, яка ефективно виявляє, вимірює та контролює ризики. Як член групи OTP, Компанія з управління активами OTP Capital враховує принципи та політики, викладені в положеннях та рекомендаціях групи OTP. Система управління ризиками компанії базується на наступних принципах:

 • Ефективність – СУР повинна виконувати повний об’єм діяльності з управління ризиками з оптимальним використанням фінансових та людських ресурсів, а також інформаційних систем.
 • Незалежність – має бути гарантовано неупередженість в прийнятті рішень.
 • Конфіденційність – доступ до чутливої інформації має бути обмеженим.
 • Розподіл контролю – одна і та ж особа не повинна одночасно виконувати операції та контролювати їх.
 • Прозорість – компанія з управління активами надає доступ до інформації про СУР та профілі ризику фондів.
 • Адекватність – СУР має відповідати обсягу та складності діяльності Компанії з управління активами.
 • Своєчасність – СУР повинна вчасно виконувати ідентифікацію, вимірювання, контроль та пом’якшення ризиків.
 • Розподіл обов’язків – функції та відповідальність підрозділів та співробітників мають бути чітко розподіленими.
 • Всеосяжність – СУР має контролювати всі види діяльності Компанії з управління активами та взаємозалежності між ризиками.

Як побудована система управління ризиками OTP Capital

Система управління ризиками складається з трьох ліній захисту, на чолі яких знаходиться Наглядова рада та Генеральний директор, які безпосередньо здійснюють нагляд та контроль за Компанією.

Наглядова рада
Генеральний директор
Комітет з управ­­ління ризиками
1-ша лінія
Департа­­мент з питань маркетингу та продажу
Департа­­мент з питань інвестицій­­­ної діяльності
Департа­­мент з питань операцій­­ної діяльності
2-га лінія
Ризик
Менедж­­мент
Департа­­мент з
питань контролю
за дотриман­­ням
регулятив­­них вимог
3-тя лінія
Внутрішній
аудит
Наглядова рада

Колегіальний орган, що визначає стратегічні напрямки руху Компанії, в тому числі у сфері управління ризиками.

Генеральний директор

Є керівником Компанії та здійснює оперативний контроль за діяльністю всієї Компанії.

Комітет з управ­­ління ризиками

Відповідальний за:

 • затвердження Політики з управління ризиками та інших документів, що регламентують процес управління ризиками компанії, контроль за їх впровадженням та щорічний перегляд з метою забезпечення їх актуальності;
 • встановлення внутрішніх лімітів на контрагентів;
 • розгляд та затвердження звітів з управління ризиками компанії;
 • надання рекомендацій щодо вдосконалення системи управління ризиками компанії;
 • аналіз потенційних ефектів внаслідок запровадження значних змін у діяльності компанії;
 • щоквартальне звітування перед Наглядовою Радою.
1-ша лінія

Здійснює первинне управління ризиками шляхом виконання встановлених законодавчих та внутрішніх правил. Зокрема, вони зобов’язуються надавати компетентну консультацію клієнтам, проводити своєчасні розрахунки з ними, а також аналізувати фактори, що можуть вплинути на ринкову ціну інструментів та активів.

2-га лінія

Ідентифікує, вимірює, контролює та управляє існуючими ризиками і контролює дотримання Компанією чинного міжнародного та вітчизняного законодавства. Менеджер з управління ризиками вимірює та агрегує показники за усіма типами ризиків, вживає заходи щодо їх мінімізації чи ефективного управління ними. Департамент з питань контролю за дотриманням регулятивних вимог перевіряє клієнтів чи контрагентів на їх відповідність процедурам, в нових чи чинних угодах виявляє та допомагає усунути слабку юридичну позицію.

3-тя лінія

Займається перевіркою існуючих правил на їх дотримання та релевантність, а також виявлення проблемних місць.

Ключові ризики діяльності компанії

 • Ринковий ризик

  Це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін.

 • Ризик ліквідності

  Ризик того, що Компанія з управління активами чи фонд матиме труднощі при виконанні зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.

 • Кредитний ризик

  Наявний або потенційний ризик, який виникає через неспроможність сторони контракту про фінансовий інструмент виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони.

 • Операційний ризик

  Операційний ризик – ризик прямих чи опосередкованих втрат, пов’язаних із неналежним виконанням чи невиконанням внутрішніх процедур, неадекватними чи некомпетентними особами чи системами або із зовнішніми подіями. Це визначення включає юридичний ризик, але виключає стратегічний ризик та репутаційний ризик.

Визначення ризик профілю публічних інвестиційних фондів та НПФ

Кожному інвестиційному та пенсійному фонду, який знаходиться в управлінні «ОТП Капітал» присвоюється рівень ризику, або так званий ризик-профіль фонду. Віднесення фонду до того чи іншого рівня Ризик-профілю визначається на основі показника волатильності. Волатильність це ступінь мінливості дохідності фонду, що обраховується за наступною формулою:

– волатильність
– кількість тижнів у році
– період вимірювання,що складає 5 років для фондів з наявною історією, та не менше 52 тижнів(рік) для фондів з відсутньою історією спостережень
– дохідність фонду за тиждень f,
– середня дохідність за період Т.

Таким чином, значення ризик-профілю фонду залежить від волатильності даного фонду (мінливості його дохідності). Високий рівень ризик-профілю фонду означає, що дохідність фонду за останні 5 років піддавалася значному коливанню. В таких умовах інвестор фонду розуміє, що прибутковість вкладень з великою імовірністю буде піддаватися значному коливанню, відповідно його вкладення можуть принести як і високий прибуток, такі і значний збиток. І навпаки інвестування в фонди з низьким рівнем ризику, тобто з низькою волатильністю з великою імовірністю будуть приносити невеликий прибуток, однак з незначними шансами зазнати збитку.

Компанія з управління активами гарантує, що профіль ризику фондів під управлінням буде відповідати розміру, складу портфеля та інвестиційній політиці, що оголошена в інвестиційній декларації фонду. Рівень ризику кожного фонду вимірюється на щотижневій основі.

Виділяється 7 основних груп ризику, що визначаються відповідно до Рекомендації Комітету Європейських регуляторів цінних паперів щодо методології розрахунку показника синтетичного ризику та винагороди №CESR/10-673 від 1 липня 2010 року.

Група ризику
Во­ла­тиль­­­ність
Опис ризику
1
до 0,5%
Мінімальний
2
від 0,5% до 2%
Низький
3
від 2% до 5%
Помірний
4
від 5% до 10%
Середній
5
від 10% до 15%
Суттєвий
6
від 15% до 25%
Значний
7
від 25% та вище
Високий

Менеджер з управління ризиками визначає рівень ризику кожного фонду на щотижневі основі. Якщо протягом 16 тижнів рівень ризику не знаходиться в межах цільового діапазону, то при збільшенні його рівня група змінюється автоматично, при зменшенні – за рішенням КзУР**

Рівень ризику кожного фонду відображено на сторінці фонду, та у разі зміни рівня ризику одночасно змінюється на актуальний на сторінках.

** Звертаємо увагу, що відповідно до Рекомендації CERS група ризику розраховується лише для інвестиційних фондів. Для забезпечення максимального рівня транспарентності та інформування наших клієнтів, Компанія обліковує групу ризику для пенсійних фондів за принципом, як для інвестиційних фондів з абсолютною дохідністю (тобто з цільовим портфелем).

Команда ризик-менеджменту

В компанії «ОТП Капітал» працює єдина команда професіоналів-однодумців, орієнтованих на успіх та досягнення спільної мети. Основними критеріями роботи компанії є ефективність, професійність та іноваційність.